Ogólne Warunki Gwarancji

 

§1
Gwarancja

Outdoor Spark Sp. z o. o. gwarantuje, że jej produkty, w tym: wanny zewnętrzne, piece do pizzy, paleniska ogrodowe, podgrzewacze basenowe oraz inne produkty przez nią oferowane, będą wolne od wad fabrycznych i że Outdoor Spark Sp. z o. o. wg swojego uznania wprowadzi wszelkie niezbędne modyfikacje, regulacje, naprawy lub dodatki, aby zapewnić, że jej produkty pozostaną w takim stanie przez okres 1 roku, bez dodatkowych kosztów dla klienta, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń i wyjątków.

§2

Ograniczenia i wyjątki

 1. Gwarancja obowiązuje przez jeden rok od daty wysyłki produktu i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy.
 2. Okoliczności wyłączające gwarancję:
  • Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych w sposób niezgodny ze specyfikacją oraz instrukcjami dotyczącymi montażu i użytkowania dostarczonymi przez Outdoor Spark Sp. z o. o.
  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, będących efektem działania osób trzecich, warunków środowiskowych i atmosferycznych, niewłaściwego użytkowania oraz uszkodzeń powstałych podczas dostawy lub transportu.
  • Gwarancja nie obejmuje produktów które zostały poddane jakimkolwiek przeróbką lub modyfikacją przez klienta.
  • Gwarancja nie obejmuje zniszczeń wynikłych z niedostatecznej pielęgnacji, czyszczenia i niewłaściwego przechowywania.
  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze stosowania środków chemicznych, środków służących do impregnacji lub stosowania powłok ochronnych na elementy produktów. Zastosowanie środków chemicznych, impregnatów lub powłok ochronnych unieważnia wszelkie gwarancje Outdoor Spark Sp. z o. o.
 3. Produkty dostarczane przez Outdoor Spark Sp. z o. o. są produkowane w taki sposób by długo służyć naszym klientom. Zastosowanie naturalnych materiałów sprawia, że produkty z czasem podlegają naturalnym procesom, powstają między innymi: zadrapania, pęcznienia, wypatrzenia, łódkowanie, zadrapania, przebarwienia. Naturalne zmiany struktury, koloru, kształtu materiałów nie są objęte gwarancją.
 4. Inne, przykładowe zmiany nie podlegające gwarancji, wymienione dla jasności:
  • Naturalne zmiany w kolorystyce i strukturze drewna
  • Naturalne zmiany w kolorystyce i strukturze aluminium
  • Zmiany koloru i struktury pojawiające się w efekcie narażenia na: wysokie i niskie temperatury, promieniowanie słoneczne, czynniki atmosferyczne
  • Zniszczenia będące konsekwencją pozostawienia wody w wannie na dłuższy czas, w tym zamarznięcia wody.
  • Nagromadzenie sadzy i odbarwień będących następstwem palenia w piecu
  • Niewłaściwe użytkowanie pieca zanurzeniowego opalanego drewnem bez odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku
  • Wypatrzenia drzwi, pokryw, elementów metalowych w wyniku przegrzania.
  • Odgięcia lub zarysowania będące następstwem naturalnego użytkowania
  • Wypatrzenia drewna
 5. W żadnym wypadku odpowiedzialność Outdoor Spark Sp. z o. o. nie przekracza wysokości ceny produktu lub jego wymiany.
 6. Outdoor Spark Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty będące następstwem utraty możliwości użytkowania zakupionego produkt bez względu na zasadność reklamacji.

§3

Wielkość, wymiary produktów i wygląd

 1. Produkty dostarczane przez Outdoor Spark Sp. z o. o. są w części lub w istotnej części wykonywane ręcznie. Żaden z produktów nie może być identyczny.
 2. Rozmiary i wymiary prezentowane na stronie internetowej mogą różnić się nieznacznie od rozmiarów i wymiarów dostarczanych produktów przez Outdoor Spark Sp. z o. o.
 3. Klient bierze na siebie ryzyko związane z ustaleniem wymiaru i rozmiaru produktu.
 4. W żadnym wypadku różnica w rozmiarze i wymiarze produktu nie może być podstawą odstąpienia od umowy z winy Sprzedającego i nie spowoduje prawa do zwrotu pieniędzy Kupującemu.
 5. Outdoor Spark Sp. z o. o. nie składa żadnego oświadczenia gwarancji do koloru, połysku lub wyglądu wykończenia oferowanych produktów.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że drewno lub metal użyte w produktach mogą zawierać osady, wżery, smugi dziurki, sęki, różnice kolorystyczne, nietypowy kształt i nasilenie słojów.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że proces cięcia i gięcia arkuszy blachy może pozostawiać ślady na jej strukturze.
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że proces spawania jest wykonywany ręcznie i akceptuje różną szerokość, kształt i kolorystykę spoiny spawalniczej.

§4

Uszkodzenia powstałe podczas transportu

 1. Każdy z produktów dostarczanych przez Outdoor Spark Sp. z o. o. jest profesjonalnie zapakowany i zabezpieczony. Klient ma obowiązek podczas otrzymania dostawy sprawdzić i zweryfikować czy podczas procesu transporty nie doszło do zniszczeń czy uszkodzeń.
 2. Widoczne uszkodzenia i usterki należy odnotować na liście przewozowym przed przyjęciem zamówienia od dostawcy.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń ukrytych należy zgłaszać w ciągu 2 dni od otrzymania zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną.

§5

Sprzedawcy detaliczni, dealerzy i osoby trzecie

 1. Żadna inna wyraźna ani dorozumiana gwarancja nie została udzielona ani nie zostanie udzielona w imieniu Outdoor Spark Sp. z o. o. w odniesieniu do jej produktów lub ich części, ani działania, naprawy lub wymiany produktów lub ich części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Żaden pośrednik, dystrybutor czy sprzedawca detaliczny nie jest uprawniony do wprowadzania zmian w gwarancji, o której stanowi niniejszy dokument. Niektórzy sprzedawcy oferują rozszerzoną gwarancje. Outdoor Spark Sp. z o. o. odpowiada za produkty tylko i wyłącznie w zakresie określonym w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

§6

Realizacja gwarancji

 1. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Sprzedawcę kierując reklamację na Adres e-mail Sklepu lub Adres do korespondencji Sklepu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Sprzedawca, w trakcie rozpatrywania reklamacji Klienta, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy reklamacja, może zwrócić się do Klienta o przedstawienie dodatkowych informacji, jeżeli:
  • z treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska Klienta,
  • jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania reklamacji.
 3. W przypadku zasadnej reklamacji Outdoor Spark Sp. z o. o. zobowiązuje się do naprawy produktu, a jeżeli naprawa nie jest możliwa, do wymiany produktu na nowy.
 4. Outdoor Spark Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do naprawy reklamowanego towaru za pośrednictwem osób trzecich.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Klient w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:
  • wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne, z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  • wystąpić do instytucji (w tym Inspekcji Handlowej), przed którą będzie się toczyło postępowanie pozasądowe, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w ramach pozasądowego systemu rozwiązywania sporów,
  • zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.
 8. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 5 lub 6 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.
Home
Shop
Back to Top

Search For Products

Call Now Button