§1
Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Adres e-mail Sklepu – biuro@outdoorspark.pl

b) Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną;

c) Konsument – osoba fizyczna, która w ramach Umowy sprzedaży określonej w Regulaminie działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca określoną w Regulaminie Umowę sprzedaży w związku z
jej działalnością gospodarczą, jednak jak wynika z treści tej umowy, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

d) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą lub Klientem;

e) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży na odległość;

f) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem outdoorspark.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Towary;

g) Strona/y – Sprzedawca i Klient;

h) Strona Sklepu – strona internetowa outdoorspark.pl;

i) Towar – produkt zaprezentowany do zakupu na Stronie Sklepu lub podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą;

j) Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej, telefonicznie);
k) Sprzedawca

l) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów, składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na Stronie Sklepu lub w
sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5 lit. a Regulaminu.

§2
Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Adres e-mail Sklepu – biuro@outdoorspark.pl

b) Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną;

c) Konsument – osoba fizyczna, która w ramach Umowy sprzedaży określonej w Regulaminie działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca określoną w Regulaminie Umowę sprzedaży w związku z
jej działalnością gospodarczą, jednak jak wynika z treści tej umowy, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

d) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą lub Klientem;

e) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży na odległość;

f) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem outdoorspark.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Towary;

g) Strona/y – Sprzedawca i Klient;

h) Strona Sklepu – strona internetowa outdoorspark.pl;

i) Towar – produkt zaprezentowany do zakupu na Stronie Sklepu lub podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą;

j) Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej, telefonicznie);
k) Sprzedawca

l) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów, składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na Stronie Sklepu lub w
sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5 lit. a Regulaminu.

Home
Shop
Back to Top

Search For Products

Call Now Button