Regulamin sprzedaży na odległość serwisu outdoorspark.pl

§1
Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Adres e-mail Sklepu – biuro@outdoorspark.pl
  • Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
  • Konsument – osoba fizyczna, która w ramach Umowy sprzedaży określonej w Regulaminie działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca określoną w Regulaminie Umowę sprzedaży w związku z jej działalnością gospodarczą, jednak jak wynika z treści tej umowy, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą lub Klientem;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży na odległość;
  • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem outdoorspark.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Towary;
  • Strona/y – Sprzedawca i Klient;
  • Strona Sklepu – strona internetowa pl;
  • Towar – produkt zaprezentowany do zakupu na Stronie Sklepu lub podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą;
  • Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej, telefonicznie);
  • Sprzedawca – Outdoor Spark Sp. z o. o., ul. Grażyny 11/57, 31-217 Kraków, NIP: 945 227-97-49, adres do realizacji zwrotów: Outdoor Spark Sp z o. o., ul. Kolonia 21b, 38-306 Libusza
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów, składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na Stronie Sklepu lub w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5 lit. a Regulaminu.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów na odległość.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia według taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.
 3. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Sklepu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Towarów), oprogramowania Sklepu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 4. Treści zawarte na Stronie Sklepu dotyczące tematyki relaksacji i medytacjii mają charakter subiektywnych opinii.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów lub stwierdzone przez Sprzedawcę.

§3

Zasady korzystania z funkcjonalności Sklepu

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Strony Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie w taki sposób aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów Towarów i znaków towarowych.
 1. Warunkiem korzystania z zakupów poprzez Sklep jest zainstalowana na urządzeniu Klienta, w tym urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, MS Edge. Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Strony Sklepu na innych niż określone w zdaniu poprzednim przeglądarkach internetowych.

§4

Zawarcie umowy sprzedaży poprzez Sklep

 1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w 4 ust. 8 Regulaminu.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep należy wejść na Stronę Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia), lub telefonicznie pod Numerem telefonu Sklepu.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać całodobowo we wszystkie dni tygodnia w przypadku Zamówień składanych przez Stronę Sklepu, a w przypadku Zamówień składanych telefonicznie w godzinach pracy Sklepu (9:00 do 16:00) od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Można konaktować się ze Sprzedawcą:
  • telefonicznie pod Numerem telefonu Sklepu – w godzinach pracy Sklepu (9:00 do 16:00) od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
  • za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Sklepu,
  • drogą mailową na Adres e-mail Sklepu.
 1. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Poprzez akceptację Regulaminu Klient zgłasza żądanie uzyskania faktury VAT dokumentującej dokonany w Sklepie zakup Towaru, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w postaci elektronicznej.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 3. Po rozpatrzeniu i weryfikacji Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia i fakt zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży poprzez Sklep lub w sposób, o którym mowa w ust. 5 lit. a powyżej,Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • gotówką przy odbiorze Towaru – możliwość zapłaty w ten sposób tylko w przypadkach, kiedy wyraźnie jest to wskazane na Stronie Sklepu, telefonicznie w trakcie rozmowy z przedstawicielem Sprzedawcy przed złożeniem Zamówienia lub mailowo przez Sprzedawcę po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia drogą mailową oraz pod warunkiem, że klient uiści w formie zadatku kwotę stanowiącą dwukrotność kosztów transportu. Kwota pobrania w takiej sytuacji pomniejszona będzie o wysokość zadatku.
  • za pomocą płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w formularzu Zamówienia (nie dotyczy Zamówień składanych zgodnie z ust. 4 lit. a powyżej).
 1. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer budynku i lokalu, miejscowości wraz z kodem pocztowym, kraju), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu (formularza Zamówienia) lub w trakcie rozmowy telefonicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawcy co do poprawności danych Klienta, Sprzedawca dokonuje weryfikacji tych danych, w szczególności podejmując kontakt z Klientem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub dokonania weryfikacji danych Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, Zamówienie będzie anulowane przez Sprzedawcę.
 2. Towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub wysyłkowej. Termin dostarczenia Towaru wynosi zasadniczo od 4 do 8 tygodni od dnia dostarczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej w przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 9 lit. a powyżej, albo od 4 do 8 tygodni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, której Klient powinien dokonać w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 9 lit. b powyżej.
 3. Klient pokrywa koszty wysyłki towaru, a o ich wysokości jest informowany w momencie składania zamówienia w Sklepie lub Telefonicznie.
 4. Wszelkie prośby dotyczące konkretnego czasu dostarczenia przesyłki, zmiany formy płatności lub zmiany formy wysyłki faktury VAT należy wpisać w uwagach do Zamówienia lub przekazać telefonicznie (w przypadku składania Zamówienia tą metodą).

§5
Towar

 1. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są wyrobami w części lub w istotnej całości wykonanymi ręcznie stąd wymiary i kształt produktów należy traktować orientacyjnie.
 2. Materiały zastosowane do produkcji Towarów dostępnych w Sklepie są materiałami pochodzenia naturalnego i podlegają naturalnym procesom starzenia i niszczenia w miarę upływu czasu i poddawaniu ich eksploatacji.
 3. Ze względu na technikę wyświetlania oraz warunki wykonywania zdjęć, rzeczywisty wygląd produktów, w tym ich kolor, może różnić się od prezentowanego na stronie.

§6

Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować pisemnie pod Adresem do korespondencji Sklepu lub na Adres e-mail Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży zamieszczonego na Stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Klienta zwrot towaru.
 7. Zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Towar powinien zostać odesłany Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy o którym mowa w par 6 obejmuje tylko towary nie noszące śladów użytkowania ze szczególnym zastrzeżeniem, że piec nie był rozpalany, a wanna nie była zalewana wodą.

§7

Niezgodność sprzedaży z umową oraz reklamacja Klienta

Zasady reklamacji określa osobny dokument „Ogólne Warunki Gwarancji” będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

§8

Oferty specjalne, promocje i rabaty

Dla wybranych Towarów może obowiązywać okresowo:

 1. oferta specjalna, której szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie,
 2. promocja, której szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie,
 3. rabat, którego szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie.

§9
Zwroty

Towar zwracany przez Klienta powinien być tak zabezpieczony, aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiedniego opakowania zapewniającego zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca będący wyłącznie podmiotem zajmującym się sprzedażą Towarów oświadcza, że nie ma na celu sugerowania w jakikolwiek sposób związku ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, oznaczeniami producentów i firm jakie zostały wykorzystane na Stronie Sklepu.
 4. Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek oraz dowolnej zawartości Strony Sklepu.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 6. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:        ________________________________________________________________

e-mail:__________________________________________________________

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów* _______________________________________________________________________________________________________________.

Numer zamówienia ___________________________________________________________

Data odbioru produktu ________________________________________________________

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) _____________________________________________________________________________

Adres Konsumenta(-ów) ________________________________________________________________________________________________

Podpis Konsumenta(-ów)______________________________________________________

Data _______________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

 

Home
Shop
Back to Top

Search For Products

Call Now Button